www.eprace.edu.pl » nfi » Przypisy

Przypisy

[1] Chróścicki A. „O Narodowych funduszach inwestycyjnych prawie wszystko”, Bank i kredyt 1996.

[2] Surdykowska S.T. „Prywatyzacja” Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1996.

[3] Ustawa o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Dz.U. Nr 44 z 1993r.

[4] Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie określenia trybu wymiany Powszechnych Świadectw Udziałowych na akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych z dnia 5 listopada 1996r. Dz.U. Nr 130 z 1996r.

[5] Ustawa o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Dz.U. Nr 44 z 1993r.

[6] Kostrz-Kostecka A. „Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych” Twiger S.A.

[7] Venture Capital – nie ma jednoznacznie określonego znaczenia, bowiem odnosi się raczej do źródeł finansowania powstających projektów, które to projekty charakteryzują się dużym ryzykiem.

[8] Aktywa – ogół środków gospodarczych (nieruchomości, materiałów, towarów, należności itp.), którymi dysponuje w danym momencie jednostka gospodarująca. Aktywa netto – aktywa jednostki pomniejszone o jej wszystkie zobowiązania. Co do wartości aktywa netto równe są kapitałowi własnemu jednostki.

[9] Zysk (strata) brutto - kwota zarobiona bądź stracona przez spółkę w wyniku wszelkiej działalności, operacyjnej i nieoperacyjnej, zanim weźmie się pod uwagę koszty podatku dochodowego. Ponieważ spółki mogą mieć różne rzeczywiste stopy podatkowe, zysk brutto również jest dobrą kategorią służącą do porównań rentowności przedsiębiorstw między sobą.

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.