www.eprace.edu.pl » nfi » Narodowe Fundusze Inwestycyjne - cele, bilans i wyniki działania

Narodowe Fundusze Inwestycyjne - cele, bilans i wyniki działania

Zasadniczym celem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych było osiągnięcie maksymalnego wzrostu wartości ich aktywów. Firmy Zarządzające, zarówno poprzez aktywny udział w posiedzeniach rad nadzorczych spółek, jak również poprzez regularny kontakt z ich kadrą zarządzającą, koncentrowały swoją uwagę na spółkach, w których dany Fundusz posiadał pakiet wiodący akcji. Udzielając odpowiednich wskazówek, Firmy Zarządzające starały się wspierać spółki w działaniu na rzecz usprawnienia prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Strategie przyjęte przez poszczególne Narodowe Fundusze Inwestycyjne i Firmy Zarządzające były zróżnicowane i obejmowały doradztwo w zakresie planowania strategicznego, ułatwianie dostępu do nowych technologii i kapitału, pomoc w uzyskiwaniu krajowych i zagranicznych kredytów, jak również nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi zagranicznymi i krajowymi partnerami gospodarczymi.

W wyniku badań sformułowano trzy typy strategii Narodowych Funduszy Inwestycyjnych:

  1. strategia Venture Capital [7] (III NFI, NFI Progress, NFI Victoria, NFI Magna Polonia, NFI Octava, NFI Fortuna, NFI Zachodni), fundusze o tej orientacji preferowały firmy małe i średnie łatwiej poddające się restrukturyzacji, w tych funduszach najczęściej przeprowadzano sprzedaż czy likwidacje, mniejsze były inwestycje poza portfelem jak też poza programem, Firmy Zarządzające charakteryzowała duża swoboda.

  2. strategia orientacji otwartej (I NFI, NFI im. Kazimierza Wielkiego, NFI im. E. Kwiatkowskiego, XI NFI), zazwyczaj zarządzane były przez polskich menadżerów, w skład portfelu wchodziły firmy małe i duże, fundusze te wykazywały tendencje do inwestowania poza programem oraz do lokowania kapitału w przedsiębiorstwach o dużym poziomie ryzyka.

  3. strategia przemysłowo-holdingowa (NFI Foksal, NFI Piast, NFI Hetman), posiadały organizację sektorową, wykazywały niewielką aktywność inwestycji na rynku kapitałowych, umocnienie tego typu funduszy miało sprzyjać pojawieniu się inwestora strategicznego.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia założenia wobec portfeli inwestycyjnych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Tabela 1. Podstawowe założenia strategii wobec portfeli inwestycyjnych Funduszy.


Nazwa Funduszu i jego charakter Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Inne inwestycje
I NFI S.A. Wprowadzanie akcji najlepszych spółek na GPW. Podwyższanie ich wartości poprzez działania restrukturyzacyjne w spółkach. Utrzymanie stanu posiadanych akcji, ewentualnie nabycie dodatkowych. Ograniczanie ilości Udziałów Mniejszościowych poprzez ich sprzedaż. Fundusz nastawiał się na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Inwestycje o charakterze krótkoterminowym w akcje notowane na GPW, bony skarbowe, obligacje oraz lokaty pieniężne.
II NFI S.A. Wprowadzenie kilku spółek na rynek publiczny. Pozyskanie inwestorów strategicznych dla niektórych spółek. Konsolidacja Udziałów Mniejszościowych do ponad 20%. Inwestycje w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.
III NFI S.A. Przygotowanie i wdrożenie odpowiednich programów restrukturyzacyjnych. Obejmowanie przez Fundusz nowych emisji akcji. Fuzje i przejęcia miały być istotnym elementem rozwoju Funduszu. Agresywna polityka

Konsolidacji. Sprzedaż udziałów w spółkach o słabej kondycji.

Lokowanie wolnych środków pieniężnych w dłużne papiery wartościowe. Inwestow2anie w przedsięwzięcia o bieżąco niższej atrakcyjności, ale znacznym potencjale rozwojowym w średnim okresie.
NFI Progress S.A. Restrukturyzacja spółek. Sprzedaż spółek inwestorom strategicznym. Sprzedaż udziałów w nierentownych spółkach. Inwestycje w zakresie podnoszenia kapitału wybranych spółek, nabywanie papierów wartościowych na PWN, nabywanie akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych spoza Programu NFI.
NFI Victoria S.A. Fundusz pragnął skoncentrować swoją uwagę i środki finansowe na tych spółkach, które mają największy potencjał wzrostu. Zbycie udziałów w spółkach, które nie mają dla Funduszu strategicznego znaczenia. Fundusz dążył do redukcji liczby spółek, docelowo zmniejszając ich liczbę do około 40-60. Pozyskane ze sprzedaży udziałów środki miały być inwestowane w wybrane spółki. Inwestycje w bony skarbowe, lokaty bankowe, w akcje innych spółek. Fundusz zamierzał stać się Prywatnym Funduszem Kapitałowym.
NFI Magna Polonia S.A. Restrukturyzacja wybranych spółek. Pozyskanie inwestorów strategicznych. Dekapitalizowanie niektórych spółek na przykład przez emisje akcji lub obligacji. Dalsza konsolidacja udziałów. Inwestycje w papiery wartościowe Skarbu Państwa w tym w bony i obligacje skarbowe. Fundusz dopuszczał inwestowanie w depozyty na rynku międzybankowym.
NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. Fundusz nastawiał się na restrukturyzację w wybranych spółkach. Wprowadzenie znacznej liczby spółek do publicznego obrotu. Fundusz zamierzał zbyć lub umorzyć akcje słabych spółek oraz wzmocnić pozycje najlepszych poprzez wprowadzenie inwestora strategicznego bądź pomoc w zdobyciu kredytów. Fundusz zakładał szybkie ograniczenie liczby Pakietów Mniejszościowych, po wydzieleniu spółek mających znaczenie strategiczne. Inwestycje w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.
NFI Octava S.A. Opracowywanie business planów w pierwszej kolejności dla przedsiębiorstw posiadających dobre perspektywy rozwoju. Działania restrukturyzacyjne w przypadkach wymagających szybkich zmian. Rozpoczęcie negocjacji z potencjalnymi partnerami strategicznymi. Wzmocnienie zarządów firm. Pakiety Mniejszościowe akcji miały być przede wszystkim traktowane jako źródło środków inwestowanych w spółki rozwojowe. Stopniowo coraz większe znaczenie miały odgrywać inwestycje w spółki niepubliczne z poza programu NFI oraz działalność na rynku kapitałowym.
NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A.

(Venture Capital)

Fundusz zamierzał wprowadzić kilka spółek na rynek giełdowy i pozagiełdowy. Fundusz miał dążyć do zmiany struktury tej części portfela. Redukcja tej części portfela. Fundusz dopuszczał udział w konsolidacji. Fundusz planował inwestować wolne środki w bony skarbowe oraz papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa jak i gminy.
NFI Foksal S.A. Fundusz zakładał sprzedaż całych pakietów Wiodących lub ich części, gdy spółce potrzebny będzie inwestor zewnętrzny. Wprowadzenie do obrotu publicznego 2-3 spółek. W niektórych spółkach prowadzono działania restrukturyzacyjne i inwestycyjne w celu przyspieszenia wzrostu ich wartości. Fundusz miał sprzedać pakiety Mniejszościowe w celu uzyskania środków na inwestycje. Inwestycje w dłużne papiery Skarbu Państwa.
XI NFI S.A. Restrukturyzacja portfela spółek wiodących. Miałabyć zwiększana płynność aktywów Funduszu poprzez wprowadzenie do obrotu publicznego dużej liczby spółek. Postanowiono wyodrębnić grupę specjalistów z zakresu bankowości inwestycyjnej, która miała zajmować się między innymi fuzjami i przejęciami. Zakładał Pasywne zarządzanie Pakietami Mniejszościowymi. Inwestycje w dłużne papiery wartościowe oraz krótkoterminowe depozyty międzybankowe.
NFI Piast S.A. Sprzedaż spółek o małych możliwościach rozwoju inwestorom strategicznym. Pomoc spółkom w zdobywaniu kredytów i podwyższeniu kapitału. Sprzedaż Udziałów Mniejszościowych. Fundusz zamierzał inwestować w spółki spoza Programu.
NFI Fortuna S.A. Restrukturyzacja spółek i szukanie sposobów poprawy ich działalności. Pozyskiwanie dla spółek pożyczek i kredytów na rozwój. Pomoc w wejściu spółkom na rynek giełdowy i CTO. Poszukiwanie inwestorów strategicznych (szczególnie z Dalekiego Wschodu), partnerów do tworzenia spółek joint venture. Fundusz chciał ograniczć liczbę Pakietó Mniejszościowych, a środki z ich sprzedaży7 chciał przeznaczyć na sfinansowanie bieżącej działalności oraz na inwestycje. Inwestowanie w spółki publiczne i niepubliczne, z wyjątkiem takich, które dopiero rozpoczynają działalność.
Zachodni NFI S.A. Zmiana struktury tej części portfela i skoncentrowanie się na spółkach o dużym potencjale wzrostu. Długookresowe zaangażowanie Funduszu w spółki wzrostowe, pozyskanie inwestorów strategicznych, obejmowanie akcji nowych emisji, opracowywanie i wdrażanie długookresowych planów rozwojowych. Możliwie szybkie zbycie akcji w spółkach obniżających wartość aktywów Funduszu. Kontrola zmian wartości Pakietów Mniejszościowych poprzez wymianę informacji pomiędzy Funduszami. Skupowanie akcji pracowniczych. Konsolidacja Pakietów Mniejszościowych. Nadwyżki finansowe miały być lokowane w papiery komercyjne spółek o najwyższej wiarygodności kredytowej, bony skarbowe, wysokoprocentowe, depozyty krótkoterminowe, ewentualne obligacje komunalne.
NFI Hetman S.A.

(późniejszy NFI Empik Media & Fashion S.A.)

Fundusz miał dużych do zapewnienia wzrostu wartości rynkowej spółek wiodących poprzez aktywną ich restrukturyzacje. Fundusz zamierzał stworzyć tzw. Liderów Rynkowych w formie pojedynczych spółek albo grup spółek powiązanych kapitałowo w wybranych branżach. Zamierzał przystąpić do konsolidacji, planował tworzyć tą część portfela komplementarnego wobec spółek, w których Fundusz miał Udziały Wiodące. Inwestycje poza Program NFI. Nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa.

Jak Firmom Zarządzającym udało się zrealizować wyżej wymienione cele przez okres dziesięciu lat istnienia Narodowych Funduszy Inwestycyjnych przedstawiają poniższe analizy poszczególnych Funduszy.

Badania zakończono z dniem 30 czerwca 2005 roku.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.


Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.


Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.


Jedenasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.


Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A.


Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria S.A.


Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.


Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A.


Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A.


Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A.


Narodowy Fundusz Inwestycyjny Foksal S.A.


Narodowy Fundusz Inwestycyjny Piast S.A.


Narodowy Fundusz Inwestycyjny Fortuna S.A.


Zachodni Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.


Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.