www.eprace.edu.pl » nfi » Narodowe Fundusze Inwestycyjne w programie powszechnej prywatyzacji » Etapy Programu Powszechnej Prywatyzacji

Etapy Programu Powszechnej Prywatyzacji

Program Powszechnej Prywatyzacji obejmował trzy etapy w zakresie zmian strukturalno-kapitałowych majątku produkcyjnego przedsiębiorstw państwowych:

- etap przygotowawczy,

- etap organizacyjny,

- etap prywatyzacyjny.

Etap przygotowawczy obejmował komercjalizacje przedsiębiorstw państwowych i przekształcenie ich w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Przedsiębiorstwa państwowe przeznaczone do przekształceń wyznaczyła Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 24.09.1993r. w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych, które zostaną przekształcone w spółki, w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Dla usprawnienia procesu selekcji przedsiębiorstw ustawa przewidywała następujący tryb włączania przedsiębiorstw do programu:

Kolejny etap, etap organizacyjny miał na celu tworzenie NFI w formie spółek akcyjnych, w których jedynym akcjonariuszem miał być Skarb Państwa.

Skarb Państwa wniósł do utworzonych funduszy 60% akcji każdej z 512 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Akcje te w wysokości 33% każdej spółki otrzymaj jeden z 15 funduszy, tak zwany pakiet wiodący. Ta wielkość pakietu akcji wybranej spółki dawał Funduszowi pakiet kontrolny. 27% akcji każdej ze spółek w mniej więcej równych częściach (po około 1,9%) otrzymać miały pozostałe fundusze. 40% akcji jednoosobowej spółki Skarbu Państwa zostało podzielone na dwa pakiety akcji. Pakiet do 15% został przeznaczony do nieodpłatnego przekazania zatrudnionym przedsiębiorstwie państwowym przekształconym w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa w dniu wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw państwowych. Z pakietu 40% akcji przewidziano także 15% akcji dla rybaków oraz rolników indywidualnych dostarczających na postawie umowy surowce dla przekształcanego przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że pozostali oni w stosunkach umownych z przedsiębiorstwem nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata przed wpisaniem spółki do rejestru handlowego.

Rys.1. Schemat podziału udziałów NFI.

Powyższe zasady podziału akcji spółki oznaczają, że w skrajnych przypadkach w niektórych spółkach Skarbu Państwa po dokonanym podziale akcji może zachować na własność nie więcej nić 10% akcji.

Pakiet akcji spółki, której właścicielem zostanie Skarb Państwa miał być wykorzystany na:

Podział pakietu pracowniczego akcji odbywał się zgodnie z zasadami właściwego w tym okresie regulaminu podziału akcji sporządzonego przez zarząd spółki. W przypadku nieuchwalenia takiego regulaminu akcje pracownicze dzielone były w różnej liczbie dla każdego uprawnionego.

Druga część etapu organizacyjnego obejmował emisję przez Skarb Państwa świadectw udziałowych oraz udostępnienie tych świadectw za ustaloną opłatą manipulacyjną wszystkim uprawnionym obywatelom kraju.

W etapie prywatyzacyjnym następuje dopuszczenie akcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Następuje wymiana świadectw udziałowych na akcje tych Funduszy. Każde świadectwo udziałowe jest wymieniane na jednakową liczbę akcji w każdym z Funduszy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa za jedno świadectwo udziałowe można było otrzymać po jednej akcji każdego z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych wyznaczonych do tej wymiany[4].

Wymianą objęte były wszystkie akcje Funduszy z wyjątkiem pakiety 15%, który zarezerwowany był na cele związane ze sfinansowaniem wynagrodzenia Firmy Zarządzającej danym Funduszem.

Po wymianie Powszechnych Świadectw Udziałowych na akcje Funduszy nastąpiło rozszerzenie zakresu podmiotowego uczestników Funduszu. Jeśli wszystkie powszechnie Świadectwa Udziałowe nie zostały wymienione w ustalonym terminie na przypadające na nie akcje funduszy, to część niewymieniona została umorzona[5].komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.