www.eprace.edu.pl » nfi » Narodowe Fundusze Inwestycyjne w programie powszechnej prywatyzacji » Tworzenie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Tworzenie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Rodzaje i funkcje funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne opierają się na koncepcji połączenia środków finansowych przez inwestorów indywidualnych w celu ich wspólnego inwestowania na rynku kapitałowym. Fundusze inwestycyjne odgrywają ogromną rolę na rynkach kapitałowych krajów wysoko rozwiniętych.

Zasadniczy podział tych funduszy przebiega według kryterium ich organizacji na:

Fundusze otwarte mają zmienną liczbę uczestników. Uczestnicy funduszu tego typu wykupują dowolną liczbę jednostek uczestnictwa, którą kreuje bieżący popyt. Jednostki uczestnictwa w funduszu są niezbywalne i mogą być tylko umarzane. Umorzenie jednostek może być całkowite – oznaczające wycofanie się inwestora z funduszu, bądź jedynie częściowe – powodujące zmniejszenie zaangażowania kapitałowego uczestnika funduszu. Otwarte fundusze inwestycyjne są dominującym typem przede wszystkim na rynkach europejskich. Są to spółki akcyjne, których przedmiotem działalności jest zarządzenie pakietami papierów wartościowych.

Fundusze zamknięte są funduszami, w których liczba jednostek uczestnictwa jest stała. Jednostki te nie mogą być umarzane na podstawie ich wykupu przez fundusz. Nabycie uczestnictwa w funduszu jest możliwe przez nabycie jednostek będących w obrocie, bądź nowo emitowanych. Jednostki uczestnictwa mają zazwyczaj postać akcji, gdyż najczęściej spotykaną formą organizacyjną funduszu zamkniętego jest spółka akcyjna. Jednostki uczestnictwa mogą też mieć formę certyfikatów depozytowych.

Indywidualni inwestorzy funduszu zamkniętego inwestują swój kapitał w fundusz, dokonując zakupu akcji lub certyfikatów w obrocie wtórnym na rynku giełdowym lub na rynku pozagiełdowym. W ten sam sposób następuje wycofanie zaangażowanego w fundusz kapitału. Zakup lub sprzedaż akcji lub certyfikatu stanowi podstawę do określenia ceny jednostki uczestnictwa w funduszu zgodnie z prawem popytu i podaży.

Możemy także rozróżnić rodzaje funduszy inwestycyjnych w zależności od tego, co jest przedmiotem ich działalności inwestycyjnej:

Fundusze inwestycyjne mają na ogół albo charakter funduszy standardowych, to znaczy działających w wielu zakresach, albo funduszy specjalistycznych, które działalność swoją ograniczają tylko do określonych działów gospodarki.

Fundusze specjalistyczne mogą także prowadzić swoją działalność inwestycyjną tylko w zakresie pewnych segmentów rynku finansowego, zajmując się na przykład inwestowaniem w takie instrumenty finansowe jak prawo zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych na określonych warunkach bądź w określonym czasie po określonej cenie.

Narodowe Fundusze Inwestycyjne

15 grudnia 1994 roku minister przekształceń własnościowych Wiesław Karczmarek podpisał akty notarialne tworzące 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Narodowe Fundusze Inwestycyjne zostały złożone jako spółki prawa handlowego o kapitale akcyjnym 100tys.zł podzielonym na 1 milion akcji o wartości nominalnej 10gr. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Skarb Państwa wniósł wkład pieniężny w gotówce i stał się jedynym właścicielem Funduszy. Fundusze uzyskały osobowość prawną po ich rejestracji w rejestrze handlowym. Rejestracja Funduszy nastąpiła 31 marca 1995 roku[6].

Ustawa o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych wskazuje sposób określenia nazwy spółki akcyjnej, nakazując używanie zwrotu „Narodowy Fundusz Inwestycyjny – Spółka Akcyjna” lub skrótowo „NFI – S.A.”. Firma Funduszu powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych Funduszy.

Rady Nadzorcze poszczególnych Funduszy wybrały dla niektórych niektórych nich następujące nazwy:

Pozostałe fundusze zostały przy swoich ustawowych nazwach.

Statuty Narodowych Funduszy Inwestycyjnych zostały przygotowane w formie ujednoliconej. Poza zapisami wynikającymi bezpośrednio z Kodeksu Handlowego w odniesieniu doi spółek akcyjnych, statuty zawierają pewne szczególne uregulowania wynikające zazwyczaj bezpośrednio z ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych.

Narodowy Fundusz Inwestycyjny powołany został na czas nieokreślony. Statutowy przedmiot jego działalności obejmuje nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, a także nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych lub działających w Polsce, udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce oraz zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Statuty zawierają listę ograniczeń dotyczących zakresu działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego:

Na źródła finansowania Narodowych Funduszy Inwestycyjnych składają się, niezależne od pożyczek, kredyty. W lipcu 1995 roku Narodowym Funduszom Inwestycyjnym udostępnione zostały następujące kredyty:

Narodowe Fundusze Inwestycyjne uzyskały specjalny status podatkowy. Ustawa o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych wprowadza zwolnienie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych od podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dywidend, podlegały one jednak 40% podatkowi dochodowemu od osób prawnych, należnemu z tytułu dochodów innych niż dywidendy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.