www.eprace.edu.pl » nfi » Charakter organizacyjny Narodowych Funduszy Inwestycyjnych » Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Do wyłącznych kompetencji zgromadzenia należy zatwierdzenie umowy o zarządzanie majątkiem funduszu (jeżeli Rada Nadzorcza taką umowę zawarła) a także uchwalenie wytycznych dla Rady Nadzorczej, dotyczących negocjacji warunków umowy z Firmą Zarządzającą, ale to uprawnienie obowiązuje tylko w pierwszym okresie, czyli do czasu pierwszego walnego zgromadzenia, w którym mogą uczestniczyć akcjonariusze inni niż Skarb Państwa. Zgodnie ze statusem Funduszu do wyłącznych kompetencji każdego walnego zgromadzenia należy skwitowanie Członków władz Funduszu z wykonania obowiązków.

Uchwały walnego zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał zastrzeżonych w Statucie lub Ustawie o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. Zwykłej większości głosów wymagają w szczególności uchwały, dotyczące:

Decyzją ¾ głosów walne zgromadzenie podejmuje uchwały:

Głosowanie na walnym zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz przy głosowaniu wniosków o odwołanie członków władz lub likwidatorów Funduszu, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

Uchwały dotyczące zmiany przedmiotu działalności Funduszu podejmowane są w głosowaniu imiennym.



komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.