www.eprace.edu.pl » nfi » Charakter organizacyjny Narodowych Funduszy Inwestycyjnych » Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Rady nadzorcze były powołane spośród osób wyłonionych w drodze konkursu prowadzonego przez Komisję Selekcyjną.

W skład Komisji Selekcyjnej weszły:

Prezes Rady Ministrów powołał przewodniczącego Komisji Selekcyjnej oraz ustalił jej regulamin.

Kandydaci na członków i przewodniczących Rad Nadzorczych zgodnie z regulaminem konkursu, musieli mieć ukończone przynajmniej 30 lat, posiadać udokumentowane ukończenie krajowych lub zagranicznych pełnych studiów wyższych o profilu prawniczym, ekonomicznym, inżynierskim lub w zakresie zarządzania bądź studiów o innym profilu oraz dodatkowych studiów podyplomowych o profilu prawniczym, ekonomicznym, inżynierskim lub w zakresie zarządzania. Ponadto kandydaci musieli mieć udokumentowany staż zawodowy w Polsce lub za granicą przez co najmniej 4 lata. Warunkiem przystąpienia do konkursu było także złożenie pisemnego wniosku w Sekretariacie Technicznym Komisji Selekcyjnej.

Do konkursu, otwartego we wrześniu i zakończonego 31 grudnia 1993 roku zgłosiło się 6860 kandydatów. Pierwszą selekcję przeprowadził Sekretariat Techniczny Komisji, który dokonał wstępnej punktowej oceny kandydatów (wg skali od 1 do 100 punktów) na podstawie złożonej dokumentacji, uwzględniając oprócz wymienionych warunków, również znajomość przez kandydata co najmniej jednego języka obcego (zachodniego), doświadczenia w zakresie sprawowania funkcji w radach nadzorczych i zarządach spółki akcyjnej lub innej podobnej funkcji w instytucji polskiej lub zagranicznej.

Konkurs składał się z etapu pisemnego oraz rozmów kwalifikacyjnych. Ostatecznie w czerwcu 1994 roku komisja zatwierdziła listę 257 kandydatów na członków oraz 35 kandydatów na przewodniczących Rad Nadzorczych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Inwestycyjnych 257 kandydatów na członków oraz 35 kandydatów na przewodniczących, Minister Przekształceń Własnościowych Wiesław Karczmarek powołał, za zgodą Premiera, członków i przewodniczących 15 Rad Nadzorczych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Rada Nadzorcza Funduszu jest najważniejszym jego organem, podlegającym bezpośrednio walnemu zgromadzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej odpowiadają za ogólny nadzór nad działalnością funduszu, ale nie ponoszą odpowiedzialności za bieżące zarządzanie Funduszem.

Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia [pierwszego walnego zgromadzenia, w którym mogą uczestniczyć akcjonariusze inni niż Skarb Państwa. Pierwsza Rada Nadzorcza składała się z nieparzystej liczby członków, nie większej niż dziewięć osób i nie mniejszej niż pięć. Dwie trzecie członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczący, to obywatele polscy. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów wszystkich członków. Rada nadzorcza może delegować swych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, rada Nadzorcza ma w szczególności obowiązek badania wyników finansowych Funduszy i składania sprawozdań walnemu zgromadzeniu. Do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy powołanie członków zarządu oraz zawarcie umowy z Firmą Zarządzającą. Z chwilą, gdy Skarb Państwa przestanie być jedynym akcjonariuszem Funduszu, uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej będą podlegać przepisom Kodeksu Handlowego i postanowieniom statutu Funduszu.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w następujących sprawach:

Dowolnych dwóch członków Rady Nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.