www.eprace.edu.pl » nfi » Charakter organizacyjny Narodowych Funduszy Inwestycyjnych » Firmy zarządzające majątkiem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Firmy zarządzające majątkiem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych przewidywał włącznie w proces restrukturyzacji majątku narodowego profesjonalnych doradców – Firm Zarządzających.

Realizacja zadań stojących przed Narodowymi Funduszami Inwestycyjnymi wymagała umiejętności i praktyki, której nie sposób było zdobyć bez osobistego uczestnictwa w zarządzaniu podobnymi przedsięwzięciami w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Jednocześnie konieczna była dobra znajomość realiów okresu transformacji, w jakim znajdowała się polska gospodarka, a także zagranicznych rynków zbytu i metod zarządzania finansowego. Dlatego też konsorcja zarządzające miały w większości przypadków skład polsko-zagraniczny.

Wybór Firm zarządzających majątkiem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych został dokonany w drodze otwartego międzynarodowego przetargu ogłoszonego przez Ministra Przekształceń Własnościowych. Wstępnej selekcji Firm Zarządzających dokonała Komisja Selekcyjna. Komisja Selekcyjna rozpoczęła prace pod koniec 1993 roku i ukończyła je w kwietniu 1994 roku, przedstawiając Ministrowi Przekształceń Własnościowych listę dziewiętnastu Firm Zarządzających.

Komisja Selekcyjna dokonała oceny ofert przedstawionych przez kandydatów, które składały się z dwóch odrębnych elementów: propozycji technicznej i finansowej. Propozycja techniczna zawierała szczegółowe informacje na temat Firmy Zarządzającej, prezentowała proponowane metody zarządzania majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego oraz spis zasobów, jakimi firma dysponowała. Propozycja finansowa zawierała formalną ofertę cenową, określającą roczne wynagrodzenie za zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego. Propozycje finansowe oceniano dopiero po dokonaniu oceny propozycji technicznych. Za propozycje techniczną Komisja Selekcyjna mogła przyznać maksymalnie 100 punktów, z czego za dokumentację pisemną można było otrzymać do 80 punktów, a za prezentacje ustną do 20. Następnie oceniano propozycje finansowe, za które można było otrzymać również maksymalnie 100 punktów. Na koniec przyznano oceny łącznie, w proporcji 70:30 na korzyść propozycji technicznej.

Umowy o zarządzanie majątkiem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych zostały zawarte w dniu 12 lipca 1995 roku pomiędzy czternastoma Narodowymi Funduszami Inwestycyjnymi a Firmami Zarządzającymi. Jeden z Funduszy (Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A.) nie zawarł umowy o zarządzanie z Firmą Zarządzającą. Firma, z którą negocjowała Rada Nadzorcza tego Funduszu, rozpadła się w trakcie negocjacji i Rada zdecydowała, że nie będzie podejmowała już kolejnych negocjacji. Z wyjątkiem niewielkich modyfikacji uzgodnionych odrębnie między poszczególnymi stronami, umowy zostały sporządzone w jednolitej formie. Umowy nie określają w sposób szczególny zasad działania, które były przedmiotem odrębnych negocjacji. Zgodnie z umową Firma Zarządzająca jest zobowiązana do:

Narodowy Fundusz Inwestycyjny może udzielić Firmie Zarządzającej prokury, a ponadto Firmie Zarządzającej przysługują pewne uprawnienia odnośnie powoływania i odwoływania członków zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego.

Umowa zawiera listę ograniczeń dotyczących usług, jakie mogą być świadczone przez Firmę Zarządzającą na rzecz pozostałych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych oraz innych podmiotów, a także inwestowania na własny rachunek.

Firma Zarządzająca pokrywa wszelkie koszty i wydatki ponoszone przez siebie, swoich przedstawicieli, zleceniobiorców i doradców w związku z wykonywaniem jej obowiązków określonych w umowie o zarządzanie. Narodowy Fundusz Inwestycyjny zobowiązany jest jednak do pokrywania lub zwrotu wszystkich uzasadnionych kosztów i wydatków ponoszonych na jego rzecz przez Firmę Zarządzającą oraz jej przedstawicieli, zleceniobiorców i doradców w związku z określonymi w umowie działaniami.

Umowa o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z Formą Zarządzającą może być wypowiedziana przez obie strony bez podania przyczyn lub z podaniem. Rada Nadzorcza Funduszu może wypowiedzieć umowę z Firmą Zarządzającą bez podania przyczyn z terminem trzydziestodniowym. Przyczyną do wypowiedzenia umowy przez Fundusz może też być niewykonanie istotnego zobowiązania, wynikającego z umowy o zarządzanie, jeżeli Firma Zarządzająca nie uzupełni tego braku w okresie 60 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Rady Nadzorczej. Powodem do wypowiedzenia umowy może być postawienie Firmy Zarządzającej w stan likwidacji, ustanowienie nadzoru sądowego lub ogłoszenie upadłości. Firma Zarządzająca może także wypowiedzieć umowę, jeżeli nie otrzyma wymaganej zapłaty wynagrodzenia za wyniki finansowe.

Najistotniejszą częścią działalności Firmy Zarządzającej jest zarządzanie spółkami, w których dany Fundusz ma wiodący pakiet akcji. Firma Zarządzająca ma reprezentować Fundusz wobec tych spółek i w jego imieniu ma wykonywać wynikające stąd prawa. Firmy Zarządzające miały służyć spółkom pomocą w opracowywaniu i wykonywaniu planów działalności gospodarczej, marketingowej i finansowej. Firmy miały za zadanie analizować bieżącą działalność gospodarczą, sytuację finansową oraz strategię spółek. Miało to pozwolić na podejmowanie decyzji, dotyczących zmian w spółce np. restrukturyzacja, zmiany kadrowe. Wyniki tej analizy były przede wszystkim podstawą do decyzji inwestycyjnych całego Funduszu.

Struktura wynagrodzeń Firm Zarządzających przewidywała stałe roczne wynagrodzenie za zarządzanie, płatne kwartalnie gotówką oraz wynagrodzenie za wyniki finansowe.

Ogólna wartość wynagrodzenia nie mogła przekroczyć kwot określonych w ustawie o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. Roczne wynagrodzenie za zarządzanie zostało uzgodnione oddzielnie dla każdej Firmy Zarządzającej. W niektórych przypadkach wynagrodzenie uwzględniało różnice w liczbie wiodących pakietów akcji będących w posiadaniu poszczególnych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Wynagrodzenie poszczególnych Firm Zarządzających są zróżnicowane. Wynika to po części z różnic w składzie Firm Zarządzających, ich personelu oraz struktury ich kosztów. Wynagrodzenia te zostały ustalone w dolarach (względnie w ich równowartości w złotych) na cały dziesięcioletni okres obowiązywania umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z uwzględnieniem czynników wymienionych powyżej oraz wyrównanie z tytułu inflacji, które jest stosowane od dziewiątego kwartału obrotowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego. Z wyjątkiem zmian wynikających z inflacji, wynagrodzenie może zostać zmienione wyłącznie uchwałą walnego zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego.

Wynagrodzenie za zarządzanie składa się z trzech części i wypłacane jest w następujący sposób:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.