www.eprace.edu.pl » nfi » Charakter organizacyjny Narodowych Funduszy Inwestycyjnych » Zarząd

Zarząd

Prawo powoływania członków zarządu Funduszu należy do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej. Zarząd Funduszu, zgodnie z jego statutem, może składać się minimum z jednej osoby, maksimum z siedmiu osób. Dokładną liczbę członków zarządu określa Rada Nadzorcza. Kadencja zarządu została określona na okres nie dłuższy niż dwa lata. Rada Nadzorcza powołuje prezesa zarządu oraz, na jego wniosek, pozostałych członków zarządu.

Do czasu, gdy Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem Funduszu, członkiem zarządu może być wyłącznie osoba, mająca obywatelstwo polskie. Posłowie i senatorowie nie mogą być członkami zarządu Funduszu w czasie trzech lat od jego rejestracji.

Tryb działania zarządu wynika z regulaminu zarządu uchwalonego przez zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Zarządowi podlegają pracownicy Funduszu i on zawiera z nimi umowy o pracę, ustala ich wynagrodzenia i na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą i obowiązujące przepisy.

Zgodnie z ustawą o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych zarząd w okresie 8 miesięcy po upływie roku obrotowego jest obowiązany sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w okresie do końca 10 miesiąca po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zarząd zwołuje z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału akcyjnego w okresie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

Członkowie zarządu, jako osoby fizyczne, ponoszą wobec Funduszu odpowiedzialność ustawową i statutową. Każdy członek zarządu upoważniony jest indywidualnie do dokonywania czynności prawnych. Regulamin zarządu może przyznać poszczególnym członkom zarządu specjalne uprawnienia. Członkowie zarządu zobowiązani są do kierowania, zatrudniania i zwalniania pracowników oraz określania skali ich wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi Rady Nadzorczej.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.